Voltooide Projecten

Bedrijfsvoering

Of het nu gaat om tijdelijk invulling van functies, aansturing van ondersteunende afdelingen of een bestuur helpen weer grip te krijgen op de financiën van de organisatie, de rode draad in mijn opdrachten is ‘in control’ komen.

Hieronder geef ik kort twee voorbeelden van afgeronde projecten op het gebied van bedrijfsvoering;

Een stadsdeel vraagt om ingrijpen bij een muziekeducatie-instelling. Er is geen vertrouwen in de dagelijkse leiding en er dreigt faillissement. Na een grondige boekencontrole en diverse gesprekken met de betreffende organisatie en de subsidiegever, lijkt schuldsanering en een doorstart de beste oplossing.

Als interim zakelijk leider heb ik een bijdrage mogen leveren aan een gezonde organisatie, met behoud van werkgelegenheid én hersteld vertrouwen tussen instelling en stadsdeel.

Een kenniscentrum vraagt in eerste instantie om tijdelijke vervanging van de controller, op zoek naar een structurele oplossing. De organisatie staat aan de vooravond van een reorganisatie. De beoogde beweging vraagt een strakke sturing op de planning & control cyclus, maar ook een flexibele houding om met de business mee te denken. Niet in problemen, maar in oplossingen.

Dat werkt en leidt tot een verder gaande samenwerking; de ondersteunende afdelingen (HRM, financiën en facilitair) worden samengevoegd en mij wordt de taak toevertrouwd hier als bedrijfsvoerings-manager leiding aan te geven. Er wordt een flexibele schil gebouwd in de formatie ter grootte van de onzekerheid in de financiering. De organisatie heeft daardoor in korte tijd kunnen krimpen zonder gedwongen ontslagen.

Sociaal Domein

Binnen het gemeentelijke sociale domein heb ik opdrachten gedaan op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg.

Ik licht twee projecten toe om u een idee te geven.

Per 1 januari 2015 zijn taken vanuit AWBZ en Jeugdzorg over gegaan naar de gemeente. Op vele vlakken heeft de gemeentelijke organisatie zich daar op moeten voorbereiden; inkoop van zorg, managen van contracten, inrichten van administratie, uitwerken processen, werkafspraken maken met regio en zorgpartners en versterking van de organisatie. Maar de werkelijke uitdaging ligt in de realisatie vanaf 1 januari 2015.

Veel gemeentelijke organisaties zijn ‘transitie-proof’; er wordt zorg geleverd en betaald. Maar in de uitvoering en verantwoording liggen nog grote uitdagingen. En we zijn er nog niet. De grote vraag is of zorgpartners de transformatie kunnen maken die van ze gevraagd wordt en of gemeenten de zorgprofessionals de ruimte geven die ze nodig hebben én tegelijkertijd verantwoording kunnen afleggen over de aan hen toevertrouwde taken.

Mijn projecten liggen in de uitvoering van de transitie. De gemeente Haarlem heeft gekozen voor een vergaande samenwerking met zorgpartners in de toegang tot maatwerkvoorzieningen. Dat stelt hoge eisen aan het proces en de ondersteunende systemen. Voor de Wmo zijn we een traject gestart om het proces te optimaliseren (LEAN) en van daaruit het ondersteunende systeem Mens Centraal opnieuw in te richten.

Parallel loopt het tweede project om de administratie van jeugdzorgbetalingen te automatiseren. We maken gebruik van GWS (Centric) om het i-JW berichtenverkeer te kunnen verwerken. De inrichting daarvan is in volle gang, ook hier weer in nauwe samenwerking met de regio en zorgpartners.